Ni pesimistas agoreros, ni optimistas ajenos a riesgos