Optimistas ilusos frente a pesimistas recalcitrantes